GDPR

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V souvislosti s nakládáním s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje - veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji se rozumí zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
 • údaje určené pro marketingové účely např. den a měsíc narození, den a měsíc svatby;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů po vytvoření objednávky, prosíme abyste nás o tom co nejdříve informovali.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobného tomu, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

Po jak dlouhou dobu údaje využíváme

Osobní údaje zadané při objednávání zboží využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet zboží obdobné tomu, které vám bylo poskytnuto.

3. PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

 • Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu).
 • Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům.
 • Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelů. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

4. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informace týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat smazání vašich osobních údajů za určitých podmínek.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání a přenos vašich osobních údajů do jiné organizace ve strukturovaném formátu.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Pro více informací o ochraně osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů mohou být tyto údaje poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Dopravce dle vaší volby, kterého si vyberete při nákupu na našem webovém rozhraní.
 • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři, kteří nám pomáhají s provozem a údržbou našeho webu a systémů.
 • Správci webového rozhraní a další zaměstnanci, kteří se podílejí na provozu a správě našeho webového rozhraní.

6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba uchovávání vašich osobních údajů závisí na účelu, pro který byly shromážděny a zpracovány:

 • Souhlas: Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, budeme je uchovávat do doby, než svůj souhlas odvoláte. Maximální doba uchovávání je 24 měsíců od udělení souhlasu.
 • Oprávněný zájem: V případě oprávněného zájmu budeme vaše osobní údaje uchovávat do doby, která je odůvodněná s ohledem na životní cyklus zakoupeného produktu nebo služby, aby bylo možné vám nabízet a poskytovat související produkty a služby.
 • Plnění smlouvy: Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, včetně záruky a reklamačních podmínek.
 • Zákonná povinnost: V případě plnění zákonných povinností budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kterou nám stanoví platný zákon. Například v případě zákona o účetnictví nebo zákona o DPH může být tato doba až 10 let.

7. SOUBORY COOKIES

Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení při návštěvě našeho webového rozhraní. Tyto soubory umožňují správné fungování webového rozhraní a mohou být použity k různým účelům.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje. Některé cookies jsou nezbytné pro provoz webového rozhraní a jeho základní funkce, zatímco jiné cookies mohou být použity k analytickým účelům, personalizaci obsahu nebo pro marketingové účely.

Používání souborů cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout nastavením svého internetového prohlížeče tak, aby nepřijímal cookies. Upozorňujeme, že odmítnutím cookies může dojít k omezení některých funkcí webového rozhraní a nebudete moci využívat všechny jeho možnosti.

Provozovatel

Provozovatelem tohoto webového rozhraní je společnost Avgustini, s.r.o., se sídlem na adrese Třída Míru 2670, Pardubice 530 02, IČO: 48399001, DIČ: CZ48399001.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete více informací ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

 • Telefonicky na čísle: +420 725 819 881
 • E-mailem na adrese: info@aurior.cz